اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,894,441
تعداد واحدهای باقی مانده: 105,559
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,337,988,607,994
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,362
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,837
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,837
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی سود 22%، پرداخت در مقاطع ماهانه، با قابلیت صدور به قیمت روز تایید درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از تایید درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/29 1,015,362 1,014,837 0 0 59,312,873 69,704 27,906,941 29,894,441 30,337,988,607,994
  2 1396/08/28 1,014,840 1,014,318 0 73,375 59,312,873 0 27,837,237 29,964,145 30,393,183,251,443
  3 1396/08/27 1,014,363 1,013,840 0 0 59,239,498 99,075 27,837,237 29,890,770 30,304,471,489,770
  4 1396/08/26 1,013,696 1,013,181 0 0 59,239,498 0 27,738,162 29,989,845 30,385,133,604,496
  5 1396/08/25 1,013,221 1,012,705 0 63,583 59,239,498 0 27,738,162 29,989,845 30,370,863,219,141
  6 1396/08/24 1,012,756 1,012,239 0 101,815 59,175,915 57,546 27,738,162 29,926,262 30,292,537,833,461
  7 1396/08/23 1,012,160 1,011,645 0 83,881 59,074,100 64,499 27,680,616 29,881,993 30,229,955,426,833
  8 1396/08/22 1,011,476 1,010,965 0 39,410 58,990,219 95,486 27,616,117 29,862,611 30,190,050,639,806
  9 1396/08/21 1,010,928 1,010,420 0 123,851 58,950,809 52,017 27,520,631 29,918,687 30,230,444,414,522
  10 1396/08/20 1,010,275 1,009,801 0 0 58,826,958 43,036 27,468,614 29,846,853 30,139,392,305,372
  11 1396/08/19 1,009,907 1,009,434 0 0 58,826,958 0 27,425,578 29,889,889 30,171,879,565,088
  12 1396/08/18 1,009,433 1,008,960 0 221,891 58,826,958 0 27,425,578 29,889,889 30,157,700,288,677
  13 1396/08/17 1,008,959 1,008,482 0 119,148 58,605,067 34,937 27,425,578 29,667,998 29,919,654,121,916
  14 1396/08/16 1,008,542 1,008,064 0 74,207 58,485,919 140,446 27,390,641 29,583,787 29,822,339,604,250
  15 1396/08/15 1,007,928 1,007,454 0 31,538 58,411,712 84,778 27,250,195 29,650,026 29,871,032,608,422
  16 1396/08/14 1,007,404 1,006,972 0 413,105 58,380,174 48,492 27,165,417 29,703,266 29,910,350,952,463
  17 1396/08/13 1,007,003 1,006,567 0 0 57,967,069 302,104 27,116,925 29,338,653 29,531,326,936,732
  18 1396/08/12 1,006,634 1,006,205 0 0 57,967,069 0 26,814,821 29,640,757 29,824,666,551,990
  19 1396/08/11 1,006,156 1,005,726 0 637,153 57,967,069 0 26,814,821 29,640,757 29,810,477,654,192
  20 1396/08/10 1,005,677 1,005,238 0 1,010,661 57,329,916 50,351 26,814,821 29,003,604 29,155,530,136,370
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق