اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 16,844,127
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,155,873
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 17,104,029,031,319
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,463
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,430
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,430
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت: بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 1,015,463 1,015,430 0 177,563 41,490,117 27,032 24,327,131 16,844,127 17,104,029,031,319
  2 1396/06/27 1,014,930 1,014,897 0 389,530 41,312,554 27,272 24,300,099 16,693,596 16,942,275,009,392
  3 1396/06/26 1,014,432 1,014,397 0 456,769 40,923,024 40,725 24,272,827 16,331,338 16,566,465,539,937
  4 1396/06/25 1,013,789 1,013,759 0 0 40,466,255 66,152 24,232,102 15,915,294 16,134,280,199,231
  5 1396/06/24 1,013,255 1,013,226 0 0 40,466,255 0 24,165,950 15,981,446 16,192,808,914,153
  6 1396/06/23 1,012,746 1,012,717 0 304,248 40,466,255 0 24,165,950 15,981,446 16,184,681,717,349
  7 1396/06/22 1,012,238 1,012,208 0 441,139 40,162,007 25,102 24,165,950 15,677,198 15,868,590,594,825
  8 1396/06/21 1,011,708 1,011,677 0 310,111 39,720,868 54,852 24,140,848 15,261,161 15,439,368,806,630
  9 1396/06/20 1,011,067 1,011,041 0 387,385 39,410,757 231,796 24,085,996 15,005,902 15,171,578,144,756
  10 1396/06/19 1,010,485 1,010,459 0 0 39,023,372 55,700 23,854,200 14,850,313 15,005,627,612,493
  11 1396/06/18 1,009,724 1,009,706 0 0 39,023,372 0 23,798,500 14,906,013 15,050,688,182,763
  12 1396/06/17 1,009,193 1,009,174 0 0 39,023,372 0 23,798,500 14,906,013 15,042,766,237,115
  13 1396/06/16 1,008,647 1,008,629 0 212,017 39,023,372 0 23,798,500 14,906,013 15,034,632,553,735
  14 1396/06/15 1,008,095 1,008,077 0 224,107 38,811,355 39,198 23,798,500 14,693,996 14,812,673,590,269
  15 1396/06/14 1,007,418 1,007,402 0 503,583 38,587,248 38,518 23,759,302 14,509,087 14,616,484,275,848
  16 1396/06/13 1,006,861 1,006,844 0 223,020 38,083,665 47,687 23,720,784 14,044,022 14,140,145,862,717
  17 1396/06/12 1,006,215 1,006,167 0 343,514 37,860,645 40,065 23,673,097 13,868,689 13,954,219,996,278
  18 1396/06/11 1,005,760 1,005,711 0 0 37,517,131 722,007 23,633,032 13,565,240 13,642,709,683,487
  19 1396/06/10 1,005,136 1,005,089 0 0 37,517,131 0 22,911,025 14,287,247 14,359,957,322,685
  20 1396/06/09 1,004,556 1,004,510 0 265,612 37,517,131 0 22,911,025 14,287,247 14,351,677,361,740
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق